منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و شصتم شورای رقابت مورخ 1403/02/25 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسي شكايت آقاي مصطفي اسكندري از دانشگاه علوم پزشكي گلستان با موضوع "دريافت مدرك زائد در روند صدور مجوز داروخانه"

2- بررسي شكايت شركت شفا ايتوك حاتم به طرفيت شركت جهان دارو البرز و شركت رادين صنعت رايان مبني بر "بروز رويه ضد رقابتي"