منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و پنجاه و یکم شورای رقابت مورخ 1403/01/25 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- ارائه آقای دکتر شاهین شایان آرانی در خصوص "اهمیت پارادایم سیستم های پیچیده انطباق پذیر و مشارکت مردمی"