منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و پنجاهم شورای رقابت مورخ 1403/01/18 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی مجدد بخش ششم مصوبه 647 مورخ 1402/12/15

2-مروری مختصر بر عملکرد مرکز ملی رقابت در قالب عناوین برنامه‌های پیشنهادی رئیس شورا و رئوس برنامه‌های پیشنهادی برای سال 1403 مرکز ملی رقابت