منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و چهل و نهم شورای رقابت مورخ 1402/12/19 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- بررسی بکارگیری ظرفیت های قانونی همچون صدور مجوز خودکار از طریق درگاه ملی مجوز ها، رسیدگی توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار و یا مرکز ملی رقابت؛