منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و چهل و پنجم شورای رقابت مورخ 1402/12/01 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- بررسی شکایات واصله در حوزه خودرو