منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و چهل و چهارم شورای رقابت مورخ 1402/11/28 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

- بررسی شکایت آقای غلامعلی عیسوند فرخی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان با موضوع "عدم صدور مجوز و تأخیر در صدور و رد مجوز به دلایل غیر قانونی"