منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و چهل و سوم شورای رقابت مورخ 1402/11/28 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است :

1- بررسی شکایت آقای محمد نجیب مظفری به طرفیت معاونت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه با موضوع "عدم انتقال پروانه به نماینده قانونی وراث"

2- بررسی شکایت توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما به طرفیت شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران با موضوع "سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و ارتکاب رویه ضدرقابتی"