منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و چهل و دوم شورای رقابت مورخ 1402/11/17 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت آقای مجید بهرامی به طرفیت شرکت برق منطقه ای ری مبنی بر "قیمت بالای جعبه کنتور"

2- بررسی نامه اتاق اصناف ایران با موضوع "عدم فروش نوارهای تست خون توسط واحد تجهیزات پزشکی"