منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و چهل و یکم شورای رقابت مورخ 1402/11/14 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت آقای سعید ابراهیمیان بیلندی به طرفیت سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی "در نتیجه محدود کردن شهر محل فعالیت ناظرین گاز جدید الورود و تعیین ظرفیت 50 درصدی فعالین بازار مربوطه برای اشخاص جدید الورود در دستورالعمل مصوب هیئت مدیره آن سازمان"

2- بررسی شکایت آقای میر مصطفی حسینی به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان آذربایجان شرقی مبنی بر "عدم صدور مجوز جایگاه سوخت"