منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و بیست و سه شورای رقابت مورخ 1402/09/07 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت آقاي محمد شجاعي مقدم به طرفيت همراه اول با موضوع "برخورد با كم فروشي و عدم تنوع در كميت و مدت بسته هاي اينترنت"

2- بررسی شکایت آقای محمدرضا هژبر کلالی از بنیاد تعاون فراجا با موضوع "حذف رقیب، انعقاد قرارداد انحصاری و...."