منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و بیست و دو شورای رقابت مورخ 1402/09/04 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت آقای مسعود غفوری گیوی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی با موضوع مجوز تغییر کاربری جهت گلخانه.

2- بررسی شکایت خانم طاهره عبیاوی و آقای فریدون حسنی به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی با موضوع عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی.