منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و بیست شورای رقابت مورخ 1402/08/27 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری