منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و نوزده شورای رقابت مورخ 1402/08/23 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شكايت شركت پادرا سرم به طرفيت سازمان غذا و دارو با موضوع بروز رويه ضد رقابتي "ترك وظيفه قانوني سازمان غذا و دارو در خصوص اختصاص سهميه و قيمت گذاري محصول"