منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و هجده شورای رقابت مورخ 1402/08/20 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت آقایان نیما شیری ، حامد اعلمی فر، سید صمد حسینی، رضا سلیقه زاده و مصطفی حلیمی و خانم ها مهتاب خلفیان، ماریا محسنی، نرمین عزت رحیمی، از سازمان نظام دامپزشکی مبنی بر "عدم صدور عضویت نظام دامپزشکی"