منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و پنجم شورای رقابت مورخ 1402/07/04 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است :

1- بررسی بازار خودرو (120 دقیقه)

2- سایر موضوعات (50 دقیقه)