منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و چهارم شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰7/01 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- آسیب شناسی دستورالعمل خودرو (90 دقیقه)

2- سایر موضوعات (20 دقیقه)