منو

دستور جلسات

جلسه ششصد و سوم شورای رقابت مورخ ۱۴۰۲/۰۶/28 برگزار می شود. موضوع جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی قرارداد منعقده شرکت های اسنپ و تپسی با رانندگان از حیث احتمال درج شرایط غیر منصفانه "حسب اختیارات حاصله از ماده 62 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله : تبصره ذیل ماده 4، بند 9 ماده 5 و ..."(90 دقیقه)

2- سایر موضوعات (80 دقیقه)