منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

یکصد و بیست و سومین جلسه شورای رقابت روز یکشنبه مورخ  1391/06/26 با موضوعات ذیل برگزار می گردد:

بررسی درخواست معاون بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، بررسی آیین نامه اجرائی هیأت تجدید نظر ،  بررسی شکایت گروه نرم افزاری پیوست.

logo-samandehi