منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و هفتاد و چهارم شورای رقابت مورخ 1402/03/16 برگزار می شود.موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-گزارش در خصوص تعدیل جرائم ماده 84 تعیین هیئت کارشناسی 5 نفره جهت بروزرسانی نرخ خدمات (60 دقیقه).

2-لوکوموتیو (60 دقیقه).

3-سایر (50 دقیقه) .