منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و هفتاد و دوم شورای رقابت مورخ 1402/03/06 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شكايت آقاي عباس عنقايي به طرفيت اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان تهران با موضوع"عدم صدور مجوز مجتمع خدماتي رفاهي" (80 دقیقه)

2- سایر موضوعات ( 90 دقیقه)