منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و شصت و هشتم شورای رقابت مورخ 1402/02/23 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت آقای محمد متین به طرفیت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی مبنی بر عدم دریافت مجوز کسب و کار مجازی در حوزه مسکن، (60 دقیقه)

2- بررسی شکایت پیشخوان دولت آینوس غزال به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر عدم دریافت مجوز برای صدور شناسنامه و کارت ملی ، (60 دقیقه)

3- سایر موضوعات ( 50 دقیقه)