منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و پنجاه و چهارم شورای رقابت مورخ 1401/12/16 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت شركت صنايع پزشكي فارمد از سازمان انتقال خون ايران با موضوع سوءاستفاده از قدرت مسلط سازمان انتقال خون در انجام مناقصات به‌ منظور خريد كيسه خون؛ (60 دقیقه)

2- سایر موضوعات (50 دقیقه)