منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و پنجاه و سوم شورای رقابت مورخ 1401/12/13 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی موضوع عدم بارگذاري مجوز "ارزيابي، طرح و اجراي بهسازي" در درگاه ملي مجوزهاي كشور و ادامه بررسي شكايت از معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي و همچنین ادامه بررسي شكايت آقاي حميد صفاري به طرفيت معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي مبني بر "برگزاري تنها يك آزمون در سال جهت صدور پروانه اشتغال به كار در زمينه آسيب پذيري لرزه اي و گودبرداري" (60 دقیقه)

2- بررسی نامه شرکت ایران خودرو با موضوع عضويت شركت هاي وابسته به قطعه سازان در هيأت مديره شرکت ايران خودرو (90 دقیقه)

3- سایر موضوعات (20 دقیقه)