منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و پنجاه و دوم شورای رقابت مورخ 1401/12/09 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی پرونده شکایت شرکت مازند چوب آریا به طرفیت شرکت پارس چوب ماندگان کاسپین با موضوع اظهارات و تبلیغات گمراه کننده و غیر واقعی در مورد محصول و فریب مشتری (50 دقیقه)

2- بررسی بازار خودرو (60 دقیقه)