منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و چهل وسوم شورای رقابت مورخ 1401/11/11 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی بازار خودرو (65 دقیقه)

2- ادامه بررسی شکایت خانم زهره ایمانی به طرفیت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با موضوع امتناع از صدور مجوز پروانه اشتغال مشاوره روانشناسی (20 دقیقه)

3- بررسی درخواست آقای مصطفی اسکندری مبنی بر صدور گواهی تبصره ماده 66 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (20 دقیقه)

4- ادامه بررسی شکایت شرکت پدیده کارزینو به طرفیت اتحادیه صنف دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو تهران به خواسته مجوز دفتر امداد خودرو (20 دقیقه)