منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و چهل ودوم شورای رقابت مورخ 1401/11/11 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت انجمن صنفی مجتمع های خدماتی رفاهی استان تهران به طرفیت شرکت پخش فرآورده های نفتی استان تهران با موضوع ایجاد انحصار در پرداخت الکترونیک بهای سوخت توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در جایگاه‌ها (45دقیقه)

2- شکایت خانم فاطمه صادقی به طرفیت نظام دامپزشکی خراسان شمالی با موضوع امتناع از داروخانه دامپزشکی (45 دقیقه)

3- سایر موضوعات (20 دقیقه)