منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و چهل و یکم شورای رقابت مورخ 1401/11/08 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- ادامه بررسی شکایت انجمن صنفی فناوری های نوین مالی علیه بانک مرکزی؛ دایر بر اخلال در رقابت، ایجاد انحصار و اعمال محدودیت شدید در اعطاء مجوز شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) (45 دقیقه)

2- بررسی شکایت خانم فاطمه حیدری به طرفیت اداره صنعت و معدن شهرستان ساوه مبنی بر عدم تمدید مجوز کسب و کار (خیاطی زنانه) (45 دقیقه)

3- سایر موضوعات (20 دقیقه)