منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و سی و نهم شورای رقابت مورخ 1401/11/04 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایات آقایان علی اصغر فرهنگ، فرید حقی نوری، پیام حکاک و سعید ابراهیمیان بیلندی به طرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، مبنی بر عدم صدور پروانه صلاحیت نظارت تأسیسات گاز (45 دقیقه).

2- ادامه بررسی علت عدم اجرای دستورالعمل تعیین تعرفه خدمات لوکوموتیو (45 دقیقه) ).

3-بررسی شکایت آقای ابوالفضل نورافشان به طرفیت نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی، مبنی بر امتناع از صدور پروانه تأسیس داروخانه دامپزشکی در شهرستان جغتای (30 دقیقه).

4- سایر موضوعات (50 دقیقه)