منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و سی و هشت شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی گزارش واردات کره (۲۰ دقیقه)

2- سایر موارد (۹۰ دقیقه)