منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و سی و هفت شورای رقابت مورخ 1401/10/27 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی پرونده شکایت آقای مهدی علیزاده به طرفیت اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان، با موضوع تأخیر در صدور پروانه باشگاه ورزشی (45 دقیقه)

2- بررسی پرونده شکایت آقای سید حسین حسینی نسب به طرفیت جهاد کشاورزی فیروزآباد، مبنی بر عدم صدور مجوز "تخصیص زمین" (45 دقیقه)

3- بررسی پرونده شکایت آقای وحید حاجی زاده به طرفیت شورای نظام دامپزشکی استان آذربایجان غربی، مبنی بر امتناع از صدور پروانه تاسیس داروخانه دامپزشکی (45 دقیقه)

4- سایر موضوعات (35)