منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و بیست و هفت شورای رقابت مورخ 15/09/1401 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی پرونده شکایت آقای اکبر شهسواری علویجه به طرفيت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان آذربايجان غربي مبني بر عدم صدور مجوز كشف معدن، (45 دقیقه)

2-بررسی پرونده شکایت آقای نادر نادری به طرفیت سازمان نظام مهندسی تهران مبنی بر عدم تمدید "پروانه اشتغال بکار مهندسی"، (45 دقیقه)

3-بررسی پرونده شکایت شرکت سروش رفاه پارسیان به طرفیت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان مبنی بر عدم صدور موافقت اصولی بهره برداری از مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی استان زنجان، (45 دقیقه)

4-سایر موارد ( 30 دقیقه)