منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و بیست و پنجم شورای رقابت مورخ 1401/09/08 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی پرونده شکایت شرکت سرمک به طرفیت شرکت توانیر مبنی بر عدم درج وجه التزام در قرارداد با واحدهای تولیدی؛ (60 دقیقه)

2- بررسی پرونده شکایت عدم درج وجه التزام در قراردادهای شرکت ملی گاز با واحدهای تولیدی؛(60 دقیقه)

3- بررسی شکایت شرکت پدیده کارزینو به طرفیت اتحادیه صنف دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو تهران، مبنی بر عدم صدور مجوز دفتر امداد خودرو، (40 دقیقه)

4- سایر موارد ( 10 دقیقه)