منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و بیست و چهارم شورای رقابت مورخ 1401/09/05 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- پرونده نرخ گذاری خدمات لکوموتیو (ورود شورای رقابت به عنوان مدعی العموم) (60 دقیقه)

2- بررسی عملکرد مراجع رقابت در کشورهای جهان (30 دقیقه)

3- سایر موارد ( 20 دقیقه)