منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و بیست و سه شورای رقابت مورخ 1401/09/01 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت انجمن صنفی فنآوریهای نوین مالی علیه بانک مرکزی دایر بر اخلال در رقابت، ایجاد انحصار و اعمال محدودیت شدید در اعطاء مجوز شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP)؛ (40 دقیقه)
2- بررسی شکایت شرکت مهندسی سازه حرارت مشهد به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی با موضوع امتناع بلاوجه از صدور مجوز تأسیس کارخانه صنایع فرآوری مس، (40 دقیقه)
3-بررسی شکایت شرکت پدیده کارزینو به طرفیت اتحادیه صنف دارندگان اتوسرویس، تعمیرگاه، پارکینگ و کارواش خودرو تهران، مبنی بر عدم صدور مجوز دفتر امداد خودرو، (30 دقیقه)
4-بررسی شکایت آقای مصطفی قلی پور به طرفیت سازمان نظام دامپزشکی کشور، مبنی بر امتناع از قبول عضویت شاکی در سازمان مذکور، (30 دقیقه)
5-سایر موارد ( 30 دقیقه)