منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و بیست و دو شورای رقابت مورخ 1401/08/28 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-ادامه بررسی شکایت انجمن شرکت ها و مؤسسات پژوهشی و دانش بنیان صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی (اَپنا) از وزارت نفت و شرکت های تابعه مبنی بر ارتکاب رویه های ضدرقابتی موضوع مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی از طریق اعمال تبعیض و ایجاد انحصار در واگذاری پروژه های پژوهشی (60 دقیقه)
2- سایر موارد ( 50 دقیقه)