منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و بیست و یک شورای رقابت مورخ 1401/08/24 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1- بررسی شکایت انجمن شرکت های حمل و نقل سریع طی شکوائیه شماره ثبتی 1387-01-10-و مورخ 09/07/1401 با موضوع ابطال یا اصلاح بند های ضد رقابتی مصوبه شماره 1 جلسه 322 مورخ 13/04/1400 و اصلاحیه های بعدی آن (90 دقیقه)
2- سایر موارد ( 80 دقیقه)