منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و هشت شورای رقابت مورخ 1401/06/29 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت خانم اکرم حاجی قاسم طی شکوائیه شماره ثبتی 1440/00/17و مورخ 29/06/1400 به طرفیت اداره کل دامپزشکی استان تهران مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی از طریق امتناع از صدور پروانه تآسیس دامداری (45 دقیقه)

2-بررسی شکایت آقای هادی سوری طی شکوائیه شماره ثبتی 1021/00/17 مورخ 27/4/1400 به طرفیت شرکت سایپا با موضوع رعایت نکردن مصوبه شورای رقابت در خصوص عدم افزایش قیمت خودروهای ثبت نام شده در سال 1399 (45 دقیقه)

3-سایر موارد ( 80 دقیقه)