منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و هفت شورای رقابت مورخ 1401/06/27 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی و رصد بازار روغن پایه (75 دقیقه)

2-بررسی صدور دستور موقت ( 75 دقیقه)

3-سایر موارد (25 دقیقه)