منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و شش شورای رقابت مورخ 1401/06/22برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت شرکت گستران سبز پرشیا به مدیریت عاملی آقای سید پاشا ناصرآبادی مطلق به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر بروز رویه ضد رقابتی (45 دقیقه)
2- بررسی شکایت آقای علیرضا چاکری خیاوی به طرفیت شرکت آب منطقه ای استان اردبیل مبنی بر عدم صدور مجوز آب رودخانه برای پرورش ماهی ( 45 دقیقه)
3-دعوت از رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی (آقای دکتر امیر سیاح) و بحث پیرامون مجوزهای کسب و کار (80 دقیقه)