منو

دستور جلسات

جلسه پانصد و چهار شورای رقابت مورخ 1401/06/08 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت شرکت به آفرین داتیس تیوا به طرفیت اتحادیه پوشاک دوخته استان اصفهان، سازمان صنعت و معدن و تجارت اصفهان و مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان(70 دقیقه)
2- بررسی جایگاه شورا و مرکز ملی رقابت در اقتصاد کشور با حضور آقای دکتر محمد جعفری رییس محترم امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه (90 دقیقه)
3-بررسی شکایت خانم مهرناز فتوحی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی(10 دقیقه)
4-بررسی شکایت آقای مصطفی اسکندری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان(10 دقیقه)