منو

دستور جلسات

جلسه پانصد شورای رقابت مورخ 1401/05/04 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-شکایت آقای محمد نخودیان اصفهانی به طرفیت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان مبنی بر امتناع بلاوجه از تمدید مجوز کسب و کار صادره از ناحیه مشتکی عنه تحت عنوان پروانه بهره برداری خانه مسافر (90 دقیقه)

2-سایر موارد (85 دقیقه)