منو

دستور جلسات

جلسه چهارصد و نود و نه شورای رقابت مورخ 1401/04/28 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-شکایت آقای میلاد لطفعلی به طرفیت شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت (90 دقیقه)

2-سایر موارد (85 دقیقه)