منو

دستور جلسات

جلسه چهارصد و نود و هشت شورای رقابت مورخ 1401/04/26 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت شرکت فردای روشن به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی با موضوع تمدید پروانه واحد مکانیزاسیون کشاورزی (75 دقیقه)

2-بررسی تعارض ماده 2 آیین نامه استقرار مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف با تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی (75 دقیقه)

3-سایر موارد (25 دقیقه)