منو

دستور جلسات

جلسه چهارصد و نود و هفت شورای رقابت مورخ 1401/04/21 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت آقای سعید طایی به طرفیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان مبنی بر عدم صدور مجوز (90 دقیقه)

2-سایر موارد (85 دقیقه)