منو

دستور جلسات

جلسه چهارصد و نود و شش شورای رقابت مورخ 1401/04/14 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت آقای عبدالنبی کوثری به طرفیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه فارس مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت (60 دقیقه)

2-شکایت آقای احمد رضا استخری به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان فارس مبنی بر عدم صدور مجوز جایگاه سوخت (60 دقیقه)

3- سایر موارد (55 دقیقه)