منو

دستور جلسات

جلسه چهارصد و نود و چهار شورای رقابت مورخ 1401/03/31برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-بررسی شکایت شرکت تولیدی داتیس ایرانیان (آقای حمید آزمون مدیر مجموعه شهر فرش) از مدیریت فروشگاه بازار فرش ایران (آقای مجید کرمی) ارجاعی از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 10 تهران (75 دقیقه)
2بررسی شکایت آقای امیر یقین لو طی شکوائیه شماره 203/99/17/و مورخ 99/02/27 به طرفیت سازمان نظام مهندسی کشاورزی با موضوع درخواست صدور موافقت اصولی دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی(75 دقیقه)
3-سایر موارد (25 دقیقه)