منو

دستور جلسات

جلسه چهارصد و نود و سه شورای رقابت مورخ 1401/03/23 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-پرونده معاونت حقوقی و امور مجلس
- بررسی شکایت آقای مصطفی اسکندری از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان با موضوع درخواست پروانه فعالیت تأسیس داروخانه
- بررسی شکایت خانم مهرناز فتوحی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی با موضوع عدم صدور پروانه تأسیس داروخانه

2- سایر موارد (25 دقیقه)