منو

دستور جلسات

جلسه چهارصد و نود و دو شورای رقابت مورخ 1401/03/22 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-پرونده معاونت اقتصادی و توسعه رقابت
- بررسی بازار اسید سولفوریک از منظر تسهیل رقابت و رفع انحصار (بررسی شکایت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان اسید سولفوریک والئوم از شرکت ملی صنایع مس ایران)

2- سایر موارد (25 دقیقه)