منو

دستور جلسات

جلسه چهارصد و نود و یک شورای رقابت مورخ 1401/03/09 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-برگزاری نشست مشترک با اعضای محترم هیأت تجدید نظر (60 دقیقه)

2- سایر موارد (25 دقیقه)