منو

مرکز ملی رقابت ریاست جمهوری

دستور جلسات

جلسه چهارصد و هشتاد و هشت شورای رقابت مورخ 1401/02/26 برگزار می شود. موضوعات جلسه به شرح ذیل است:

1-پرونده معاونت اقتصادی و توسعه رقابت (120 دقیقه)
-بررسی بازار روغن پایه از منظر تسهیل رقابت و رفع انحصار
2- سایر موارد (55 دقیقه)